Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

STTSố hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
 1 138/QĐ-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Quyết định về việc ban hành Đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/4/2017 13/4/2017
01/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017  02/4/2017 
3 47/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước  26/12/2016  01/3/2017
4 276/QĐ-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Quyết định về việc phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017 13/01/2017 13/01/2017
5 124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc ban hành Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" được ưu tiên bảo vệ  09/02/2017 09/02/2017 
10/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 25/01/2017  25/01/2017 
7 12/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin  05/5/2016 30/6/2016 
8 10/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành  01/4/2016 01/10/2016
 9 9862/QĐ-UBND UBND Thành Phố Đà Nẵng Quyết định phê duyệt Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 31/12/2015  31/12/2015
10  1819/QĐ-TTg  Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 26/10/2015  26/10/2015 
11 36/2008/NĐ-CP Chính phủ

Về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

28/3/2008 12/4/2008
 12  79/2011/NĐ-CP  Chính Phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ  05/9/2011  22/10/2011 
13  12/NĐHN-BQP Chính Phủ Nghị định của Chính phủ về máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 25/7/2013 11/8/2013