Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Kế hoạch số 193/KH-UBND Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025