Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Quyết định số 127/QĐ-STTTT ngày 12/07/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng