Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

47/KH-UBND: Kế hoạch Tuyên truyền hưởng ứng "Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

517/SCT-QLNL: Gửi tài liệu tuyên truyền hưởng ứng "Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022"

Link tải tài liệu hưởng ứng "Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022"