Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

KH tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của QH về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù PT TP Đà Nẵng (SBN liên thông)