Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐTN ngày 21/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 trong các ngày 15/4/2022 và 16/4/2022.

18042022-1

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, qua 02 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thảo luận góp ý để hoàn chỉnh các văn kiện, đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản và nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu Ban Chấp hành Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá IV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của tuổi trẻ Sở Thông tin và Truyền thông để tham dự Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự tại phiên chính thức của Đại hội đồng chí Trần Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Bùi Thiên Vỹ, Ủy viên BanThường vụ Thành Đoàn, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố đã có những chỉ đạo sâu sát và cụ thể mang tính định hướng hướng quan trọng cho hoạt động Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nhận thức đúng đắn đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; trang bị ý thức và kỹ năng kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mỗi đoàn viên. Quan tâm nắm bắt tư tưởng, tình cảm của đoàn viên thanh niên để tổ chức những hoạt động cho phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên.Tham dự tại Đại hội đồng chí Trần Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Bùi Thiên Vỹ, Ủy viên BanThường vụ Thành Đoàn, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố đã có những chỉ đạo sâu sát và cụ thể mang tính định hướng hướng quan trọng cho hoạt động Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

2. Tổ chức các hoạt động đoàn phải bám sát với nhiệm vụ chính trị của Sở, tham gia tích cực vào các Chương trình, Nghị quyết của ngành Thông tin và Truyền thông như Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 37-CT/TU ngày 31/01/2020 của Thành ủy về đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0,…. trên tinh thần lấy nhiệm vụ chính trị chuyên môn là kim chỉ nam để tổ chức hoạt động thanh niên cho phù hợp; phát huy năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên xây dựng lực lượng vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.

3. Nghiên cứu tập trung triển khai các nội dung liên quan chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phong trào, khơi dậy, tin phát huy tinh thần sáng của đoàn viên, đóng góp sáng kiến cải tiến vào công việc chuyên môn một cách có hiệu quả.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng (3 phong trào, 3 chương trình). Tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các Chi đoàn để kết nối, gắn kết đoàn viên thanh niên Sở.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV đã tiến hành bầu bầu Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Sở nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau: Đồng chí Phạm Đức Tuyên trúng cử chức danh Bí thư Đoàn Sở, khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Phạm Hữu Thịnh trúng cử chức danh Phó Bí thư Đoàn Sở, khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thành công của Đại hội Đoàn Sở thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể đoàn viên thanh niên Sở bước vào một nhiệm kỳ công tác mới, với khát vọng tuổi trẻ, với niềm tin, ý chí mạnh mẽ, tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

Theo https://tttt.danang.gov.vn/