Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1141/TTr-STTTT ngày 24 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức tại Trung tâm Thông tin dịch vụ công và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 1140/KH-STTTT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Thông tin dịch vụ công và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng năm 2021 (Kế hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Triển khai quy trình xét tuyển viên chức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Kế hoạch xét tuyển đã được phê duyệt.
2. Thông báo công khai kế hoạch xét tuyển viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch. Báo cáo về Sở Nội vụ các mốc thời gian cụ thể triển khai việc xét tuyển viên chức theo Kế hoạch.
3. Sau khi hoàn thành việc tuyển dụng viên chức, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng để phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

File quyết định đã ký ban hành