Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Ngày 27/5/2014, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. 

email

Theo đó,  văn bản đã chỉ rõ việc sử dụng các hộp thư điện tử công cộng như Gmail, Yahoo mail,…trong hoạt động công vụ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn và an ninh thông tin và vi phạm nhiều quy định của Trung ương và địa phương. 

Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các cấp gương mẫu sử dụng hộp thư điện thành phố (@danang.gov.vn) trong quản lý, điều hành, trao đổi văn bản và quyết liệt chỉ đạo công chức, viên chức trong đơn vị không sử dụng thư điện tử công cộng trong công việc dưới mọi hình thức. 

Chỉ thị cũng đưa ra hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức không nghiêm túc chấp hành, chỉ được đánh giá tối đa hoàn thành khá nhiệm vụ trong tháng nếu vi phạm. 

Được biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng, đặc biệt là các thông tin có liên quan đến hoạt động công vụ cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Hiện nay, Việt Nam bị xếp vào nhóm 10 quốc gia có nguy cơ cao về mất an toàn thông tin. Do đó, giải quyết vấn đề trên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2014.

Thu Thủy