Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Chiều ngày 29/6/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT) đã phối hợp tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành (QLVBĐH) cho Kho Bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng (KBĐN) theo Công văn số 402/KBĐN-VP ngày 04/6/2021 của KBĐN về việc hỗ trợ cài đặt phục vụ liên thông văn bản.và chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 1826/STTTT-CNTT ngày 01/7/2021 của Sở thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng (Sở TT-TT) về việc tạo mới cơ quan trên Hệ thống QLVBĐH cho KBĐN.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 97-TB/TU ngày 19/4/2021 tại buộc họp về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH), gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025” và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1120/STTTT-CNTT ngày 07/5/2021 về việc triển khai phần mềm QLVBĐH cho các cơ quan tham mưu Thành ủy, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (DNICT) đã lập kế hoạch, phối hợp với Văn phòng Thành ủy triển khai các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra.