Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch số 1139/KH-STTTT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nằng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN
1. Đối tượng
Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện tại khoản 2 mục này.
2. Điều kiện
a) Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung tại điểm a khoản này, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.
II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Nhu cầu tuyển dụng: 16 người
a) Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nằng: 01 người
b) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nằng: 12 người
c) Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nằng: 03 người
2. Vị trí việc làm, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo theo phụ lục II, III, IV kèm theo.
III. THỦ TỤC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thủ tục
Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung thông tin tại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP củ Chính phủ (mẫu theo phụ lục I kèm theo), nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:
a) Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự thi đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu.
b) Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Kế toán viên (từ nguồn kinh phí tự chủ)
c) Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo cơ quan thẩm quyền bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.
(Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://www.tttt.danang. gov.vn).
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời gian: Từ ngày 06/10/2021 -04/11/2021.
b) Địa điểm
- Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nằng, số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nằng, điện thoại: 0236.888.414
- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nằng, tầng 11, số 02 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nằng, điện thoại: 0236.3996.777
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nằng, số 15 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nằng, điện thoại: 0236.3871.999. Người nhận hồ sơ: Bà Bùi Thị Hòa - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Quản trị
Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổng hợp thông tin (theo phụ lục V) và phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 24 Trung tâm Hành chính thành phố để tổ chức kiểm tra và tổ chức các thủ tục liên quan.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG,
1. Nội dung, hình thức tuyển dụng
a) Hình thức: Xét tuyển
b) Nội dung
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển.
Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn 30 phút/người.
Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng
a) Thời gian: Dự kiến vào tháng 11 năm 2021
b) Địa điểm: Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nằng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nằng hoặc tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ bố trí một địa điểm khác và sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh.
Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://tttt.danang. gov.vn hoặc liên hệ Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại 0236.3840123).
Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.

Chi tiết thông báo tải: tại đây