Hồ sơ năng lực

Tuyên truyền

Website liên kết

Đăng nhập

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch số 1139/KH-STTTT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức cụ thể như sau:

tuyendung

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và Kế hoạch số 184/KH-STTTT ngày 16/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: