tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

 

Website liên kết

Đăng nhập

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy triển khai thành phố thông minh, ban hành mô hình tham chiếu các dịch vụ thông minh, Bộ TT&TT cũng sẽ xây dựng các tiêu chuẩn về thành phố thông minh, nhất là tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật.

Trong Cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu thị trường về nhân lực CNTT sẽ tiếp tục nâng cao, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng nhân sự.

Theo Công ty Navigos Search, do quá cần kỹ sư CNTT giỏi tiếng Anh, có doanh nghiệp chấp nhận thay đổi quy trình tuyển dụng, chọn kỹ sư giỏi tiếng Anh trước rồi mới kiểm tra chuyên môn, thay vì kiểm tra trình độ chuyên môn kỹ thuật đầu tiên như trước đây.