tai facebook

Hồ sơ năng lực

Video

Website liên kết

Đăng nhập

Kể từ sau vụ phát hiện và xử phạt hành chính cơ sở sản xuất chả thịt trên đường Trưng Nữ Vương sử dụng hàn the để sản xuất chả vào tháng 4-2017, quận Hải Châu tập trung siết chặt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), bảo đảm không để xảy ra trường hợp tương tự.

- Quyết định số 46/2007QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm 

- Thông tư 02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế về ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

- Thông tư 05/2012/TT-BYT ngày 01/3/2012 của Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

- Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm 

- Thông tư 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 của Bộ Y tế sữa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

Nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn, tại cuộc họp bàn về việc xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kiểm soát thực phẩm vừa diễn ra sáng ngày 14/2, Đà Nẵng đã thống nhất triển khai áp dụng thí điểm truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng QR code tại chợ Hàn bắt đầu từ ngày 1/5/2017.